Regulamin ogólny

 • §1 Postanowienia wstępne

  Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, został stworzony niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

  Podmiotem świadczącym usługi jest osoba fizyczna Paweł Ledwig, zamieszkały w Kędzierzynie-Koźlu (zwany dalej "Właścicielem").

  Usługobiorcą jest każdy podmiot korzystający z usług opisanych w Regulaminie.

 • §2 Świadczone usługi

  1. Usługą ogólną świadczoną przez Właściciela jest bezpłatny dostęp do serwisu http://sgame.pl (zwany dalej "Serwisem").
  2. Usługą dodatkową jest zakup wirtualnej waluty "Helium 3" (zwana dalej "Helium 3"). Jest to możliwe za pomocą zakładki "Sklep" w menu gry. Helium 3 można kupić za pomocą SMS Premium lub systemu PayPal. Helium 3 nie podlega wymianie na gotówkę lub jakiekolwiek dobro materialne.

  Cennik SMS Premium:

  SMS o treści: GPAY.SGAME na numer 74550: 4,92zł z VAT
  SMS o treści: GPAY.SGAME na numer 7943: 11,07zł z VAT

  Infolinia GetPay: 720 777 010. W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS reklamację można złozyć na adres e-mail: biuro@getpay.pl
  W innych przypadkach reklamację należy składać do Właściciela na adres e-mail: kontakt.sgame@gmail.com

 • §3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. W celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usługi Użytkownik musi posiadać:
  a) Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu
  b) Monitor o rozdzielczości co najmniej 1366x768px
  c) Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (zalecana: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
  d) Posiadanie bezpłatnego konta w Serwisie

  2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do należytego świadczenia usług w Serwisie.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

 • §4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Zawarcie umowy ogólnej o świadczenie dostępu do Serwisu następuje po zarejestrowaniu bezpłatnego konta.
  2. Zawarcie umowy opcjonalnej o świadczenie usługi "Helium 3" następuje po uiszczeniu płatności za wybrany pakiet Helium 3 i trwa ona przez 3 miesiące od czasu jej zawracia.
  3. Użytkownik musi wykazywać aktywność na koncie co najmniej raz na 50 dni. Po upływie tego czasu Właściciel nie ma obowiązku dalszego świadczenia usług w Serwisie.
  4. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z usług oferowanych przez Właściciela poprzez usunięcie swojego konta (po zalogowaniu zakładka "Opcje" -> "Usuń konto"). Po usunięciu konta nie ma możliwości jego odzyskania.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez Użytkownika, w szczególności części opisującej zasady rozgrywki.

 • §5 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu Serwisu można złożyć na adres e-mail: kontakt.sgame@gmail.com
  2. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia usługi, wraz ze szczegółowym opisem sytuacji, w której nieprawidłowość wystąpiła.
  3. Reklamacje dotyczące płatności mogą zostać składane za pośrednictwem Właściciela Serwisu lub bezpośrednio u podmiotu obsługującego płatności.

 • §6 Zastrzeżenia

  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do tymczasowej przerwy w świadczeniu usługi w celu wykonania aktualizacji lub prac konserwacyjnych w Serwisie.
  2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodwane nienależytym korzystaniem z Usługi przez Użytkownika.
  3. Własciciel nie ponosi odpowiedzialności za blokadę konta nałożoną na konto Użytkownika spowodowaną nieprzestrzeganiem przez Użytkownika regulaminu.
  4. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów Serwisu.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji dostępnych pakietów Helium 3 w sklepie.
  6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane transakcje płatnicze (błąd Użytkownika, np. podanie nieprawidłowych danych).
  7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usługi.

 • §7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny na stronie głównej Serwisu dla każdego Użytkownika.
  2. Regulamin jest akceptowany podczas rejestracji konta w Serwisie oraz przy każdym zalogowaniu.
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, o czym poinformuje Użytkownika z 48-godzinnym wyprzedzeniem.
  4. Kwestie sporne nieopisane w regulaminie są rozwiązywane według odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
  5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu jeżeli nie akceptuje regulaminu, zasad rozgrywki oraz polityki prywatności.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r. • Zasady rozgrywki

 • §1 Konta

  1. Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto na danym uniwersum.
  2. Jeden użytkownik może grać maksymalnie na jednym koncie na danym uniwersum.
  3. Zabrania się sprzedaży konta lub jakiejkolwiek zawartości na nim za realne pieniądze.
  4. Zabrania się używania dodatkowego oprogramowania wykonującego jakiekolwiek czynności w grze za użytkownika.
  5. Chęć jednorazowego wejścia na cudze konto w określonym celu musi być uprzednio zgłoszona operatorowi gry lub administratorowi i przez niego zaakceptowana.
  6. Każde konto w Serwisie jest własnością Właściciela. 7. W przypadku korzystania przez wielu graczy ze wspólnego adresu IP, obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu w odpowiednim dziale na forum gry.
  8. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 7, między tymi kontami zabrania się następujących interakcji:
  a) transportu surowców
  b) dokonywania wzajemnych ataków na siebie

 • §2 Push

  1. Maksymalny dzienny limit transportu surowców między graczami wynosi 3.000.000.000.000 jednostek deuteru (przelicznik M/K/D: 4/2/1).
  2. Za push będą również uważane następujące czynności:
  a) Umyślne składowanie surowców na planetach lub księżycach w celu umożliwienia ich zrabowania
  b) Ataki samobójcze flotą na przeciwnika w celu umożliwienia zebrania mu złomu z walki
  c) Wykonywanie dużych prób moonowych (średnica księżyca powyżej 5500) bez otrzymania od drugiego gracza rekompensaty za utraconą flotę lub odwzajemnienia próby moonowej
  d) Wykonywanie innych czynności umożliwiającym zdobycie danemu graczowi surowców bez wzajemnej korzyści
  3. Podział złomu po walce ACS powinien przebiegać w następujący sposób:
  a) Najpierw gracze rekompensują straty poniesione w walce
  b) Następnie rozdzielają złom proporcjonalnie do wartości całej floty uczestniczącej w walce

 • §3 Bash

  1. Maksymalna dopuszczalna liczba ataków flotą na jedną planetę innego gracza wynosi 6 w ciągu doby.
  2. Maksymalna dopuszczalna liczba ataków flotą na innego gracza wynosi 20 w ciągu doby.
  3. W ciągu doby innemu graczowi można zniszczyć maksymalnie 4 księżyce.
  4. W ciągu doby można użyć ataku rakietowego na innym graczu maksymalnie 20 razy.
  5. Reguły 1. i 2. bieżącego punktu mają miejsce tylko w sytuacji, gdy straty spowodowane atakiem były większe niż 50.000.000 jednostek.
  6. Zabrania się spamowania innego gracza atakami lub sondami szpiegowskimi.

 • §4 Bugusing

  1. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek błędów lub luk w oprogramowaniu serwera.
  2. Zabronione jest omijanie formularzy lub wykonywanie akcji w grze inaczej niż za pomocą dostepnego interfejsu Serwisu.
  3. Użytkownik ma obowiązek zgłosić Właścicielowi napotkany błąd w grze.

 • §5 Pozostałe kwestie

  1. Zabrania się podszywania pod administrację Serwisu.
  2. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań na niekorzyść Serwisu.
  3. Groźby dotyczące gry są dozwolone.
  4. W Serwisie obowiązują powszechne normy kultury i netykiety.
  5. Zabrania się używania wulgarnych nazw planet, kont, sojuszy.
  6. Właściciel nie odpowiada za stracone w wyniku gry (np. ataki) surowce jak również inne przedmioty wirtualne zakupione w sklepie.
  7. Zabraniania się nakłaniania do omijania regulaminu.
  8. Długość kar będzie ustalana na podstawie Tabeli kar. W przypadkach szczególnych(recydywa, punkt nieustalony w tabeli kar) decyzję o długości kary decyduje operator gry lub administrator.
  9. W kwestiach dotyczących gry a nieuregulowanych przez Zasady rozgrywki, ostateczną decyzję ma Właściciel.
  10. Każdy gracz powinien odnosić się z szacunkiem do innych graczy, administracji i użytkowników forum.
  11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników. W przypadku odnotowania, iż dana treść łamie regulamin lub prawo należy to zgłosić administracji.
  12. W przypadku zablokowania konta przez złamanie regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego Helium 3. Nie ma wówczas również możliwości przekazania go na inne konto.

 • §6 Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie skargi i wnioski mogą być zgłaszane administracji drogą elektroniczną na forum lub mailem.
  2. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, o czym użytkownicy zostaną poinformowani z 48 godzinnym wyprzedzeniem. • Polityka prywatności

 • Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Danych Osobowych jest Paweł Ledwig, zamieszkały w Kędzierzynie-Koźlu
  (adres e-mail: kontakt.sgame@gmail.com).

  Przetwarzane dane

  Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe – o ile nie jest to dozwolone na podstawie przepisów ustawowych – jedynie za Twoim pozwoleniem.
  Do Twoich danych osobowych, jakie wykorzystujemy w Serwisie, należą adres e-mail oraz adres IP. Podawanie większych ilości danych osobowych nie jest wymagane do prawidłowego korzystania z Serwisu. Pomimo niewielkiego nakładu Twoich danych, ich ochrona jest traktowana bardzo poważnie. Przechowywane są one na odpowiednio zabezpieczonym serwerze, a wszystkie transmisje internetowe są szyfrowane używając protokołu SSL.

  Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie adresu IP jest koniecznie do umożliwienia prawidłowego funkcjonowania z Serwisu. Adres e-mail natomiast jest wykorzystywany przy rejestracji, funkcji przypominaniu hasła, wysyłaniu powiadomienia o nieaktywności oraz aktualnościach w Serwisie.

  Osoby trzecie

  Twoje dane nie są sprzedawane żadnym osobom trzecim. Na stronie SGame nie ma również aktywnych skryptów do analizy ruchu w sieci ani wyświetlania reklam, więc nie występuje tutaj zjawisko profilowania marketingowego. Twoje dane osobowe są przekazywane osobom trzecim jedynie w przypadku dokonywania płatności za określone usługi dodatkowe. Serwis SGame nie przechowuje danych, które podajesz podczas dokonywania płatności. Wszystkie połączenia internetowe są zabezpieczone protokołem SSL.

  Pliki cookies

  Serwis używa plików Cookies aby umożliwić użytkownikom poprawne korzystanie z jego wszystkich funkcjonalności. Są one wykorzystywane między innymi do zapisywania sesji logowania oraz innych tymczasowych informacji. Część z nich jest usuwana za każdym zamknięciem przeglądarki, niektóre zaś mają swoją datę wygaśnięcia. Jeśli nie życzysz sobie przechowywania żadnych cookies lub chcesz usunąć poszczególne cookies, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszych stron internetowych może być wówczas jednak niemożliwe ze względów technicznych albo wyraźnie ograniczone.

  Wycofanie zgody i usunięcie danych

  W dowolnym momencie masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis. Możesz to zrobić poprzez poinformowanie Właściciela drogą mailową o swoim zamiarze. Masz również prawo do poinformowania o chęci usunięcia wszystkich swoich danych zgromadzonych w Serwisie. Zostaną wtedy usunięte wszystkie zgromadzone o Tobie dane (adresy e-mail oraz IP), lecz wiąże się to z utratą możliwości korzystania z usług Serwisu.
  Twoje dane zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu świadczenia usługi (np. usunięcie konta, zlikwidowanie uniwersum lub zamknięcie Serwisu).